En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:19 CET

Miljødirektoratet vil begrense rypejakten

Jegerlinks NyheterFoto. illustrasjonsfoto avisen agder Det er stadig færre ryper i Norge, og bestanden er fallende. Nå vil Miljødirektoratet innskrenke jaktsesongen for rype på vinteren. Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag. Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, sendes nå ut på høring. Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet. – Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Både Statskog, Finnmarkseiendomen, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund har før høringen varslet motstand mot forslaget, skriver VG. Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene samarbeider med fylkeslagene av Norges jeger- og fiskerforbund, verneområdeforvaltningen i Setesdal Ryfylkeheiene landskapsvernområde og Statskog om å få på plass en bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av rypebestandene. En faggruppe som er satt sammen holdt et åpent rypeseminar med tittelen «Bedre forvaltning av---- les alt på....avisenagder.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160504082403487

No trackback comments for this entry.
Miljødirektoratet vil begrense rypejakten | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.